Charakterystyka klasy na koniec roku szkolnego

Pobierz

Na szkolnych korytarzach podczas tradycyjnych apeli występują na środek uczniowie wzorowi, z paskami na świadectwach, laureaci konkursów przedmiotowych, świetni sportowcy.. W klasie doskonale wywiązuje się z roli skarbnika.. Uczniowie zaniedbujący obowiązki szkolne ( np. notoryczne spóźnianie się na lekcje, nie odrabianie zadań, brak przyborów szkolnych, książek, nie wynikający z problemów finansowych ) : III WYKROCZENIA PRZECIWKO DYSCYPLINIE W SZKOLE.. Poza tym należy pamiętać, że proces naprawy problemu ciągle trwa i, tak naprawdę, dopiero przyszłoroczny egzamin gimnazjalny i oceny, które uczniowie uzyskają na koniec trzeciej klasy .Imię i nazwisko Krótka charakterystyka Podjęte działania 5.. Znaczna większość uczniów tej klasy jest ambitna i chętnie uczestniczy w życiu klasy.Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Organizowane były przy każdej sprzyjającej okazji i zawsze dobrze się na nich bawiliśmy.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zajęciach.. W szczególności upodobali sobie gry i zabawy z wykorzystaniem słownika polsko-angielskiego, angielsko-polskiego oraz z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.. Współpraca z rodzicami /zebrania klasowe, spotkania indywidualne, inne formy kontaktu; zaangażowanie rodziców na rzecz klasy i szkoły/:Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012..

Projekt charakterystyki klasy 6 na koniec roku.

Wobec kolegów jest miła, otwarta i uczynna.. 1 września 2020 r. Podstawa prawna: - § 2 ust.. Średnia ocen końcowych w klasie w roku szkolnym 2014/2015 wynosi: 4,58.Charakterystyka klasy (ogólna informacja, występujące problemy wychowawcze, działania podjęte w celu ich wyeliminowania, współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami, formy pomocy materialnej przyznawanej uczniom, zaangażowanie uczniów w życie szkoły - proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz rodzaj działalności, którą się .Zachowanie; Jest pracowita i obowiązkowa.. Dziesiątki lekcji, przerw i w końcu ten ostatni dzwonek oznajmiający koniec pewnego etapu w Waszym życiu.Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia .Cele założone w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 zostały zrealizowane w stopniu bardzo dobrym..

Bierze aktywny udział w życiu klasy.

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela wymaga dostosowania do organizacji pracy w danym roku szkolnym.. Dzięki Waszej motywacji uparcie dążyliśmy do celów, z których kilka osiągnęliśmy.Lektury szkolne dla klasy 6 szkoły podstawowej w roku 2020/21 to pozycje, których czytanie wymaga skupienia i nie zawsze jest dla ucznia proste i przyjemne.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docINFORMACJE STATYSTYCZNE .. Wystę-puje w przedstawieniach teatralnych.. Wojska Polskiego 130, 42-200 Cz ęstochowa tel.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.. Nie rodzi to konieczności sporządzania nowych umów z nauczycielem w każdym roku - wystarczy, gdy dyrektor szkoły .obszerna fotorelacja dostępna na szkolnym FB .. Zajęcia edukacyjne: Wypowiada się zdaniami na dany temat.Od początku roku szkolnego dzieci systematycznie poznają litery, cyfry, uczą się głoskować, czytać i liczyć.. Zrealizowano 35 godziny wychowawcze w całym roku szkolnym 2015/2016 (I semestr- 17, II semestr- 18)..

(034) 323-13-81, e-mail: Charakterystyka klasy V integracyjnej.

Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie ma 4Wnioski do pracy z klasą w nowym roku szkolnym: Zaczynamy nowy rok szkolny od: Przeprowadzania częstszych pogadanek na temat kultury dobrego zachowania się ucznia w szkole, na lekcjach z innymi nauczycielami, podczas przerw międzylekcyjnych;2.. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz .Zadania które należy zaliczyć do zadań opiekuńczych wychowawcy klasy to m.in.: - zwracanie szczególnej uwagi na tych uczniów, którzy mają trudności w nauce, - analizowanie przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej i podejmowanie środków zaradczych, - dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły; badanie przyczyn .Zawsze na koniec roku nachodzi mnie smutna refleksja.. Z dnia na dzień robią postępy, co jest powodem satysfakcji dla wychowawcy i rodziców.. Wnioski do pracy z klasą w kolejnym roku szkolnym; Oto przesłane przez Panią Agnieszkę Sprawozdanie wychowawcy klasy 3.. Pobierz (docx, 15,5 KB) Komentarze..

Pedagog; Kalendarz roku szkolnego; Plan lekcji; Wykaz podręczników; Ocenianie kształtujące .

Oddział przedszkolny w .. w I półroczu roku szkolnego 2012/2013 liczył 14 dzieci; 5 dzieci sześcioletnich, 8 dzieci pięcioletnich i 1 dziecko czteroletnie.Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Pedagodzy zaś zaszczepili w nas wrażliwość na cudzą krzywdę, na piękno, na sztukę, na muzykę, na otaczający nas świat.. zm.) oraz § 2 ust.. Uczniowie uzyskali bardzo dobry wynik ze sprawdzianu w klasie VI ( śr. 27, 8 punktu ), co uplasowało ich na siódmym stopniu staninowej skali dziewięciopunktowej, a to odpowiada poziomowi wysokiemu .Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.. "Drodzy Uczniowie Klasy Ósmej!. O ocenianiu; OK w naszej szkole; OK zeszyt; RUN w naszej szkole; Dokumenty .Oddział przedszkolny i klasa I - wychowawca mgr Justyna Grabowska Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasie I w I półroczu roku szkolnego 2012/2013.. Dziękujemy wszystkim, którzy rozumieli naturalną dla młodych ludzi potrzebę rozrywki i pomagali nam w organizowaniu dyskotek.Informacja o uczniach, którym udzielana była pomoc psychologiczno -pedagogiczna ( podać nazwiska uczniów: z dostosowaniem wymagań edukacyjnych na podstawie opinii, orzeczenia PPP lub na wniosek nauczycieli; wskazać rodzaj udzielanej pomocy, w tym kształcenie specjalne- IPET, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne .Szkołą umożliwiła nam odnaleźć nieodkryte Dotą talenty i rozwijać nowe pasje.. Klasa .. jest zespołem zróżnicowanym pod względem wychowawczym i osiągającym słabe wyniki w nauce.W każdym razie znacznie, na koniec roku szkolnego, zmniejszyła się liczba ocen niedostatecznych - z 19 do 6 i ocen dopuszczających 89 do 72.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Myślę sobie wówczas o tych, którzy znów wrócą do domów tylko z byle jakim świadectwem - średniacy bez pasków i nagród, słabeusze bez szkolnego sukcesu.Dyskoteki na pewno niejednemu nie jednemu z nas pozostaną na długo w pamięci.. bardzo często ( 3 ), często ( 2 ), czasami ( 1 ) 1.Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.. Potrafi dokonać samooceny swojego postępowania.. Ponieważ sala zajęć sąsiaduje z biblioteką szkolną, dzieci są tam częstymi gośćmi, wręcz wyczekują na otwarcie biblioteki.Na zajęciach wykorzystywałam metody takie jak: burza mózgów, drama, łańcuch skojarzeń, dyskusja, mini wykład, niedokończone zdania.. Styl wypowiedzi infantylny.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.Druki do stypedium szkolnego socjalnego na rok szkolny 2018/2019; Rekrutacja do I klasy szkoły podstawowej na rok 2020/2021; Rada Rodziców; Informacja na temat obiadów.. Są wśród nich zarówno pozycje klasyczne, jak i takie, które na listę lektur trafiły zaledwie kilka lat temu.Rok szkolny - okres przeznaczony na realizację programu nauczania jednej klasy; w Polsce zależnie od szczebla szkoły trwa do końca sierpnia lub od początku września do czerwca roku następnego, co daje łącznie ok. 210 dni nauki; w innych krajach od 150 do 240 dni nauki; rok szkolny dzieli się zazwyczaj na semestry (półrocza) lub na 3-4 okresy, kiedy dokonuje się podsumowania .Dyrektor powinien na początku każdego roku szkolnego wręczyć taką informację nauczycielowi.. Na zakończenie wspólnej współpracy z klasą VIII, niech będzie mi wolno na kilka słów refleksji i pożegnania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt