Funkcje językowe przykłady tekstów

Pobierz

Czy potrafisz rozpoznać, kiedy ktoś próbuje wpłynąć na Twoje zachowanie?. Przypomnijmy zatem .Funkcje tekstów Autor: Anna Zdanek Tekst (komunikat, wypowiedź, przekaz) Wiadomość (informacja) sformułowana przez jednostkę w wyniku twórczego użycia środków i norm danego systemu językowego, wypowiedziana albo napisana.. Chodźmy!. Funkcja impresywna - skupiona jest na odbiorcy, na przykład nakłonieniu go do podjęcia określonego działania.Przykłady: Halo, słyszysz mnie?. Dobrym przykładem może być wiersz, powieść lub tongue twister.przykłady: teksty o funkcji ekspresywnej pojawiają się często w dziennikach i pamiętnikach, a także reportażach czy relacjach "na gorąco", kiedy nadawca jest bezpośrednim świadkiem wydarzeń i opowiada o nich.. Blady jak ściana, cienkim głosikiem odpowiadałem z jakiegoś okropnego pozytywizmu.. Przykłady: Bardzo się cieszę, że mnie odwiedziłaś.. Najnowsze doniesienia prasowe wskazują, że udowodniono, że spożycie sztucznego słodzika Aspartam może przyspieszyć cukrzycę typu 2 w organizmie człowieka.teksty literackie charakteryzują się rozwijaniem funkcja ekspresyjna i czysto estetyczny przed osobami nieliterackimi, które zajmują się informowaniem, eksponowaniem lub poinstruowaniem czytelnika o pewnych informacjach.. Funkcja ekspresywna pozwala nam wyrażać nasze emocje i stany.. Tekst dziennikarski..

Jest to typ funkcji charakterystyczny dla tekstów literackich.

Występuje ona w kilku odmianach.Funkcja ekspresywna - teksty o tej funkcji wyrażają emocje, a cechują je na przykład: zdania wykrzyknikowe, obecność słów nacechowanych emocjonalnie (zdrobnień, zgrubień), środki stylistyczne (np. epitety, porównania).. Język w swojej funkcji poetyckiej jest używany w celach estetycznych, to znaczy ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o samą formę i przy użyciu figur retorycznych.. Funkcja poetycka Język stanowi też wartość sam w sobie.. To jest moja młodsza siostra.. W tekście, posiadającym charakter estetyczny, wykorzystywane są środki artystycznego przekazu, zabiegi stylistyczne i środki poetyckie.. Funkcja impresywna - dąży do .Funkcje tekstów językowych Funkcja informatywna (emotywna) polega na komunikowaniu faktów, przekazywaniu informacji dotyczących otaczającej nas rzeczywistości.. Korzystając z funkcji komunikatywnej można przekazać adresatowi wypowiedzi lub tekstu pisanego konkretne .Funkcja informacyjna, polegająca, jak sama nazwa wskazuje, na przekazywaniu konkretnych informacji czy funkcja ekspresywna, prezentująca uczucia autora wypowiedzi/tekstu to tylko przykłady.. Denerwuje mnie to, że cały czas pada.Najczęściej teksty pełnią kilka funkcji jednocześnie (informują, wpływają na odbiorcę, wyrażają emocje), a jedna z nich jest dominująca..

Najważniejsze funkcje językowe to: Funkcja informatywna - służy przekazywaniu informacji.

F) Funkcja fatyczna - wypowiedzi językowe lub ich elementy, które służą do nawiązania, podtrzymania i zakończenia kontaktu językowego między .Funkcje języka sprawiają, że wiemy, co dana osoba chciała nam przekazać.. Funkcja ekspresywna - wyraża pewne uczucia i stany [emocje]; (funkcja ta jest w zasadzie nieświadomie realizowana.. Barbadoska wokalistka odwiedzi Polskę w ramach swojego światowego tournee związanego .Na czoło wysuwa się tutaj funkcja poetycka - estetyczna.. Zastosowanie konkretnego stylu warunkują: sytuacja komunikacyjna, relacje między nadawcą a odbiorcą oraz forma wypowiedzi i jej intencja.. Czy wiesz, kiedy robi to bezinteresownie, a kiedy po prostu chce Tobą .Funkcja impresywna (inaczej konatywna, perswazyjna bądź nakłaniająca) języka polega na wpływaniu na adresata, oddziaływaniu na jego wolę.. W tym artykule spróbujemy natomiast wyjaśnić co to jest funkcja impresywna języka, omówimy jej cechy i podamy przykłady.JERZY BRALCZYK, Strategie w języku propagandy politycznej (o polskiej propagandzie par­tyjnopaństwowej w latach 1982-88) ANNA DĄBROWSKA, Językowy obraz przeciwnika politycznego (na podstawie tekstów praso­wych z marca 1968 roku) DOROTA ZDUNKIEWICZ, Językowe środki perswazji w homiliach (na przykładzie tekstów Jana Pawia II) Podstawową funkcją tekstów językowych, mówionych lub pisanych, jest porozumiewanie się ludzi, czyli komunikowanie się..

Funk­cja magicz­na - wszel­kie zaklę­cia, prze­kleń­stwa itp.Funkcje tekstów językowych 1.

Tę funkcję nazywamy funkcją komunikatywną.. Najważniejsze funkcje tekstów językowych to: funkcja poznawcza, impresywna, ekspresywna, poetycka, fatyczna, metajęzykowa, stanowiąca oraz magiczna .Funkcje tekstu Zapamiętaj cztery odmiany komunikatywnej funkcji tekstu: informatywna Jej cel: przekazać informację!. Funkcja informatywna 2.Komunikatywna funkcja języka oznacza komunikację polegającą na obiegu informacji pomiędzy dwoma lub więcej osobami.. Mam nadzieję, że zdałam ten egzamin.E) Funkcja poetycka - stanowią ją wypowiedzi, które mają tworzyć jakiś świat (mniej lub bardziej rzeczywisty), funkcja jest związana z tekstami artystycznymi (kreatywność językowa, poszukiwanie nowych, wyszukanych słów, by przekazać niezwykłą wizję świata), przykład może stanowić jakiś tekst artystyczny (np. wiersz).. Przykład tekstu napisanego w języku dziennikarskim i tego samego tekstu napisanego w języku naukowym: Przykład 1.. Funk­cja sta­no­wią­ca - tekst zmie­nia coś w rze­czy­wi­sto­ści poza­ję­zy­ko­wej (np. sło­wa "Ogła­szam was mężem i żoną" czy "Zwal­niam pana z pracy").. Funkcja ekspresywna nastawiona jest przede wszystkim na tego, kto nadaje komunikat, czyli innymi słowy na tę osobę, która właśnie mówi.. ekspresywna Jej cel: wyrazić uczucia!. Dowiesz się, co to jest funkcja impresywna tekstu, jakie teksty są tekstami o funkcji impresywnej, co to jest perswazja i czym różni się perswazja od manipulacji..

Główna funkcja wypowiedzi językowej to funkcja komunikatywna Odmiany funkcji komunikatywnej 1.

funkcja poetycka lub estetyczna.. Pada deszcz.. impresywna Jej cel: wpłynąć na odbiorcę!. Popularny podział tekstów językowych: Funkcja poznawcza (lub nazywająca) - polega na nazywaniu różnych przedmiotów i zjawisk spostrzeganych przez człowieka w otaczającym go świecie.. Tekst tego typu powinien być oryginalny i unikatowy pod względem językowym.Przykłady.. Przykład: To było straszne!. Jest to jedna z najważniejszych funkcji językowych, która pozwala na skuteczne kontaktowanie się z odbiorcami.. Och, jak się boję burzy!. Uwaga!Przykłady Niektóre przykłady tekstów funkcjonalnych to: przepisy kulinarne, instrukcje obsługi, sformułowania środka zaradczego (receptury są tekstami z podstawowymi informacjami o materiale), notki informacyjne ze szkół, podręczniki stylu, instrukcje z egzaminu pisemnego, itp.Funkcja ekspresywna.. Wczoraj rozszalała się burza.. 18 czerwca w Warszawie odbędzie się koncert Rihanny.. Funkcja ekspresywna - wyraża emocje nadawcy.. ; Co u ciebie.. Funkcja ekspresywna polega na wyrażaniu uczuć nadawcy, informowaniu o jego nastroju, emocjach, poglądach.. Typowym przykładem tekstu ekspresywnego jest Pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego; d) funkcja poetyckanajczęściej realizuje się jako funkcja emotywna: a) funkcja myślowa - realizacja myślenia przez mówienie, b) mówienie wewnętrzne (mówienie bez słów, l. wygocki), c) mówienie egocentryczne czyli echologia (j. piaget) - w mówieniu dzieci ponad 80% tekstów nie ma adresata, zwykle jest to mówienie w celu echologii, czyli w celu przyswojenia języka, …Funkcja impresywna tekstu.. Przykład tekstu o funkcji informatywnej.. W ten sposób celem tekstu literackiego jest: artystyczny, inwencja pisarza służy do stworzenia tekstu text seksowny styl z wyrafinowany język Tak bogaty w celu .Styl w nauce o języku to charakterystyczny sposób ukształtowania wypowiedzi.. Może być niski, czyli niewyszukany, oraz wysoki, wymagający większych kompetencji językowych.. Kiedy nadawca chce zwrócić uwagę odbiorcy na sposób ukształtowania wypowiedzi (która obfituje w środki artystycznego wyrazu, np. metafory, porównania), wówczas realizuje funkcję poetycką.4.. Funkcja ta używana jest przez mówców w celu osiągnięcia konkretnego celu, a mianowicie do nakłonienia odbiorcy do wykonania danego rozkazu, prośby, zastosowania się do określonej rady czy .Teksty o funkcji informatywnej używane są najczęściej w publikacjach naukowych, encyklopediach, urzędowych komunikatach, oficjalnych pismach, ogłoszeniach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt