Plan pracy z uczniem zdolnym

Pobierz

mgr Bożena Łęgowiak.. Są to działania nastawione na:Najważniejsza sprawą w pracy z dzieckiem zdolnym jest dostrzeżenie go, czyli wyłonienie z grupy innych dzieci.. Rozszerzanie zakresu lektur.. Dobiera istotne pytania i treści, które mogą być interesujące dla dziecka.. (zajęcia przeznaczone dla uczniów Publicznego Gimnazjum im.. Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego.. Program koła języka angielskiego adresowany jest do uczniów klas I-III gimnazjum.Plan pracy z uczniem zdolnym (rok szkolny 2011/2012) ZAJ ĘCIA POZALEKCYJNE Zadania do realizacji: Odpowiedzialni: SKS dla uczniów gimnazjum Michał Laskowski Zaj ęcia na pływalni Artur Konopko, Wiesława Grecka Zaj ęcia tenisa stołowego, badmintona Rafał Pronobis Liga lekkoatletyczna, piłka no żna, .Indywidualizowanie pracy z uczniem zdolnym: o indywidualny tok nauki o indywidualne programy nauczania o indywidualny Plan Działań Wspierających o konsultacje, doradztwo, tutoring, mentoring o współpraca z mentorami, ekspertami (np. współpraca z uczelniami), instytucjami (np.. Samodzielne przygotowanie opracowań problemów, zagadnień.. CELE FORMY REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN REALIZACJI I. Indywidualizacja nauczania mająca na celu wspomaganie szybszego rozwoju ucznia.. Samodzielne opracowywanie zadań i organizowanie konkursów, części lub całości lekcji dla innych uczniów(uczeń jako asystent)..

4.nia pracy z uczniem zdolnym.

Program opracowany został w oparciu o podstawy programowe dla I etapu kształcenia II.. Nie ma jednoznacznej recepty na osiągnięcie sukcesu.Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego - Etap II / Etap III.. Istotnym aspektem jest tutaj postawienie trafnej diagnozy.. Więcej informacji na temat pracy edukacyjnej z uczniem zdolnym można znaleźć na stroniePROGRAM PRACY Z UCZNIEM MAJĄCYM TRUDNOŚCI W NAUCE Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł T E C H N I C Z N Y C H i m .. Jana Pawła II w Kamieńsku) Opracowała.. Głównym założeniem programu jest wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwijanie, wspomaganie i ukierunkowanie .PLAN PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Barcinie Lp.. Biorąc pod uwagę różnorodność dziecięcych uzdolnień (tak w zakresie czasu ich po-Zamierzone osiągnięcia w pracy z dzieckiem uzdolnionym muzycznie Praca z uczniem zdolnym muzycznie to proces ciągłych poszukiwań metod i form pracy.. Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14.. Uzasad-nione jest, aby zaproponować rodzicom wizytę w poradni .Podgląd treści.. Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości.. Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.W pracy z dzieckiem zdolnym stawiamy takie zadania, które aktywizują myślenie, mobilizują do zadawania pytań, rozwiązywania problemów, zastanawiania się nad rozwiązaniem, wyzwalają inwencję twórczą i ekspresję, mobilizują dziecko do poszukiwania wciąż nowych rozwiązań..

Program pracy z uczniem zdolnym.

Narzuca konieczność dostosowania odpowiednich metod i form pracy, które zachęcą dziecko do rozwijania swoich pasji, zainteresowań i uzdolnień.. Program obejmuje kl. V i VI szkoły podstawowej.. Wspólne rozwiązywanie zadań tekstowych - metoda mająca duży wpływ na rozwój uczniów zdolnych.Program pracy z uczniem zdolnym na lekcjach religii i zajęciach pozalekcyjnych.. Analiza zasobów i możliwości dziecka oraz rozpoznanie jego mocnych i sła-bych stron.. Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych.. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów Wg harmonogramuPlan pracy z uczniem zdolnym matematycznie Program został napisany z myślą o uczennicach kl. V Szkoły Podstawowej w Zawadce Osieckiej, po obserwacji dotychczasowych postępów i osiągnięć.. Następnie organizuje wspólne z dzieckiem najbliższą przestrzeń.. W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy Vb i VIc realizują Indywidualny Program Nauki z Matematyki oraz Indywidualny Program Nauczania z Języka Angielskiego.tod pracy z uczniem zdolnym - ściśle powiązane z obowiązującą pod-stawą programową - ciekawe, rozbudzające zainteresowania i uzdol-nienia geograficzne uczniów[…]: - propozycje scenariuszy lekcji o tematyce geograficznej, - przykłady wykorzystania metody projektu, - przykłady zajęć pozalekcyjnych, zajęć i ćwiczeń terenowych,3 Wydawca: Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie Warszawa tel fax Publikacja powstała w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Autor: Teresa Kosyra-Cieślak Recenzent: Kamilla Przychodzień Projekt graficzny: Agencja Reklamowa FORMS GROUP Wydanie I Warszawa, 2013 Nakład egz..

w zakresie doskonalenia pracy z uczniem zdolnym.

Stymulowanie samokształcenie, inspirowanie do pracy własnej, np. czytania literatury obcojęzycznej, udziału w projektach i pracach badawczych.. Inaczej pracuje się z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym, inaczej, z młodzieżą czy też z ludźmi dorosłymi.. Może być to miejsce doPrzykładowe techniki pracy z uczniem zdolnym: Technika tzw. ośrodków tematycznych - polega na uchwyceniu pewnych związków otaczającej rzeczywistości i na wykazaniu korelacji rzeczy i zjawisk.. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA.. dodatkowych 1.Przeprowadzenie testów diagnozujących.. Rodzice powinni opiekowa ć si ę prac ą samokształceniow ą ucznia, motywowa ć go do pracy, z pełn ą życzliwo ści ą aprobowa ć jego wysiłek i docenia ć post ępy.Cele ogólne pracy z dzieckiem zdolnym Praca z dzieckiem zdolnym ukierunkowana jest na rozwijanie jego zdolności indywidualnych oraz zainteresowań a także: 1.. Stwarzanie warunków do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania, przeżywania w różnych formach.. Celem opracowania modelu pracy z uczniem zdolnym na etapie szkoły podstawowej, ze szczegól-Nauczyciel prowadzący daną grupę, opracowuje swój plan pracy w oparciu o program..

Główne eta-py organizacji pracy z dzieckiem zdolnym można podzielić na trzy obszary: 1.

W procesie uczenia si ę ucznia zdolnego musi współpracowa ć ze szkoł ą dom rodzinny.. Prowadząc obserwacje grupy musimy pamiętać, że dziecko zdolne: Powinniśmy jednak pamiętać, że nawet bardzo zdolne dziecko jest przede wszystkim dzieckiem i potrzebuje dużo .- specjaliŚci z danej dziedziny informatyki (absolwenci amt) - edukatorzy-liderzy mŁodzieŻowi •zasady organizowania zajĘĆ - zasada dobrowolnoŚci • z wyselekcjonowanymi uczniami zainteresowanymi danĄ tematykĄ - zasada atrakcyjnoŚci • w podziale uczniÓw na zespoŁy • sprzyjajĄca samodzielnoŚci model pracy z uczniem zdolnymOrganizując pracę z dzieckiem zdolnym nauczyciel musi opracować problem, który chce uczynić przedmiotem procesu dydaktyczno - wychowawczego.. Przewidziany jest do realizacji w ciągu roku szkolnego w wymiarze 1 godziny tygodniowo.cho-społecznej lub brak przygotowania do pracy z uczniem zdolnym, nieadekwatne wymagania, uleganie efektowi samospełniającego się proroctwa związanemu z ocze-kiwaniami nauczycielskimi względem uczniów.. Dziecku zdolnemu należy poświęcić więcej czasu i stworzyć mu szczególną atmosferę rozwoju.. ISBN: Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w .PRACA Z DZIECKIEM ZDOLNYM • pliki użytkownika jo-chom przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Zabawy i ćwiczenia do pracy z dziećmi zdolnymi w wieku przedszkolnym(2).docx, Madry Maluch cz. 10 z 10 Lewa polkula [VCD] [Dub PL].rarFormy pracy z uczniem zdolnym na zajęciach pozalekcyjnych.. Wbrew pozorom nie jest to wcale takie proste.. Młodzieżowe Domy Kultury), programami (np.7.. B o h a t e r ó w W r z e śn i a 1 9 3 9 w K o l b u s z o w e j Strona 2 WSTĘP W praktyce szkolnej spotykamy się z pewną grupą uczniów, których najczęściej określamy jako słabych .Indywidualizowanie pracy z uczniem zdolnym - indywidualny tok nauki - indywidualne programy nauczania - indywidualny Plan Działań Wspierających - konsultacje, doradztwo, tutoring, mentoring - współpraca z mentorami, ekspertami (np. współpraca z uczelniami), instytucjami (np.Praca z uczniem zdolnym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt