Sprawozdanie z pracy wychowawcy klasy 6

Pobierz

Klasa IIc: 17 osób / 33.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Sprawozdanie i ewaluacja pracy zespołu wychowawców klas IV- V w ZGSP w Pawłowiczkach Głównymi zamierzeniami działalności zespołu jest: • Kształtowanie pozytywnych postaw wśród uczniów • Integracja międzyklasowa • Wpajanie dobrych zasad ogólnie przyjętego współżycia w grupie • Efektywna realizacja zadań wynikających z planów dydaktycznych i wychowawczych .W klasach pierwszych wychowawcy położyli duży nacisk na zintegrowanie zespołu klasowego, a szczególną opieka otoczoną dość liczną grupę sześciolatków.. dydaktyczno - wychowawczej .. NA KONSULTACJE ZGŁASZAJĄ SIĘ PAŃSTWO KLSA 1A KLASA 1B KLASA 1C KLASA 1D KLASA 1E RAZEM Sami 6 3 X 4 7 20 Z dzieckiem 2 X X X 2 4 To zależy .. NA KONSULTACJE ZGŁASZAJĄ SIĘ PAŃSTWO TYLKO KLASA 2A KLASA 2B KLASA 2C KLASA 2D KLASA 2E RAZEM Do wychowawcy 1 X 2 4 6 13 Do wychowawcy i .Plan pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018 pdf .. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.. PROGRAM W OPARCIU O KTÓRY PRACOWAŁA GRUPA Praca wychowawczo- dydaktyczna prowadzona była na podstawie podstawy programowej i obejmowała realizację treści zawartych w programie .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu 5-cio latki Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczejw I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci..

Sprawozdanie wychowawcy klasy 7.

Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus.Sprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej.. Grupa "Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców.. Sprawozdanie z pracy gabinetu medycznego: załącznik - gabinet był czynny 5 razy w .. Sprawozdanie z realizacji planu pracy zespołu; Sprawozdanie z realizacji planu działań wychowawcy klasy; Ocena pracy wychowawczej w klasie1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.. ), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z realizacji programu pracy z patronemSPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - GRUPA KOTKI.. Pracują w średnim i wolnym tempie, chętnie .sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - "krasnoludki".. Koniec roku szkolnego 2019/2020.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Na dole znajdziecie konkretne przykłady, plik i film, który pokaże Wam jak z niego najlepiej skorzystać..

Sprawozdanie wychowawcy klasy 4.

Sprawozdanie wychowawców klas 1_3.. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. Klasowy regulamin zachowania w klasie i szkole - Praca w zespołach, odczytanie propozycji uczniów, przygotowanie regulaminu na gazetkę .Załącznik nr .do protokołu Rady Pedagogicznej.. Obszary pracy wychowawczej: Cele: Wyrabianie u uczniów poczucia obowiązku i odpowiedzialności.. Klasa IId : 3 osób / 11.. Zorganizować szkolenie zespołu wychowawczego - Wdrożenie założeń profilaktyki prozdrowotnej w plan działań wychowawczych klasy i szkoły.. Realizacja planu pracy wychowawcy klasowego- opis: Występujące problemy wychowawcze: Podejmowane działania, zaangażowanie uczniów w życie klasy i szkoły, udział klasy w warsztatach: Wyjazdy i wycieczki: Współpraca z rodzicami: Uwagi: .TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH KLASY VI 1.. 2019/20 przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 18.06.2020 r.Sprawozdanie z programu wychowawczo-profilaktycznego.. Klasa IIb: 6 osób / 24.. Szkoły Podstawowej w Wietlinie.. -uwrażliwianie uczniów klas starszych na potrzebę zapewniania bezpieczeństwa uczniom klas I - zapoznanie z zasadami BHP w szkole i poza niąSprawozdanie z pracy .. niskiej frekwencji, często spowodowanej chorobą, leczeniem11..

1.Sprawozdanie wychowawcy klasy.

z dnia .. SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY Author: PPP Last modified by: Zespół Szkół w Klonowej Created Date: 6/19/2010 5:05:00 PM Other titles: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY .Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyczno- Wychowawczego Szkoły Podstawowej w Rymaniu I semestr roku szkolnego 2018/2019 Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie Programu Profilaktyczno - Wychowawczego Szkoły, który został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 13.09.2018r.sprawozdanie wychowawcy kl. z wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej w II półroczu roku szk.. sporządzanie rocznego sprawozdania z osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych klasy i ustalenie wniosków do dalszej pracy.. Lekcje wychowawcze.. SPRAWOZDANIE.. Choć podejmowane przez nas działania czasem różnią się od naszych codziennych obowiązków - są niezbędne.Wnioski do pracy z klasą w następnym półroczu/ roku.. zgodnie z planem lekcji wychowawczych.. Szkoła Podstawowa w Krajnie.. w roku szkolnym 2017/2018.. Sprawozdanie wychowawców klas 5_6.. Nowy rok szkolny - Pogadanka, prezentacja siebie, oczekiwania i plany.. Sprawozdanie wychowawcy klasa 8.Klasa IIa : 6 osób / 23.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki..

wychowawcy .

W klasie I b podjęto akcję edukacyjną na temat cukrzycy, ze względu na ucznia W.. Działania wychowawcze i profilaktyczne w klasach IV - VI.. Wniosek o pożyczkę do kasy zapomogowo-pożyczkowej pdf .. Klasa III liczy 10 uczniów.. Z REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZEJPodobne problemy w kontaktach z uczniami ma Patryk, ostatnio dobrze rozumieją się z Oliwią i Julią.. Klasa IIe: 8 osób / 29.. Wnioski do pracy w nowym roku szkolnym z uwzględnieniem rekomendacji dotyczących zdalnego nauczania w sytuacji, gdyby miało być kontynuowane: .Analiza i realizacja Planu wychowawcy klasy; Wykaz form doskonalenia zawodowego; Pomoc dla uczniów z ocenami niedostatecznymi; Karta realizacji podstawy programowej; Sprawozdanie z działalności .. Godziny ponadwymiarowe - druk pdf .. Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Powiem coś oczywistego - piszmy prawdę!. Sprawozdanie z .lekcje GDDW jak i inne w tym współpraca z rodzicami, realizowanie projektów o tematyce prozdrowotnej).. Sześciolatki realizują program "Kocham przedszkole program wychowania .Sprawozdanie z pracy wychowawczej .. Pomaganie dzieciom w zrozumieniu i zaakceptowaniu konieczności istnienia pewnych reguł oraz pobudzanie w wychowankach rozwoju samokontroli i samodyscypliny, a zarazem tworzenie wewnętrznego ładu w życiu grupy .Sprawozdanie z pracy zdalnej - co tam wpisać?. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc. 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc. 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc. 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc doc. 5.sprawozadnie z klasyfikacji klas 1-3 doc. 6.sprawozdanie z klasyfikacji za semestr/rok .Opinia wychowawcy o klasie, osiągnięcia, problemy, sposoby ich rozwiązań, współpraca z rodzicami, wnioski do dalszej pracy wychowawczej .. Created Date: 1/4/2010 6:49:00 PM Company: Hewlett-Packard Company Other titles: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY IV-VI .Sprawozdanie z pracy wychowawczo- dydaktycznej w grupie dzieci 5-6 letnich za rok I semestr 2010/2011 DANE O GRUPIE Do grupy "Biedronki" uczęszczało 19 dzieci, w tym 11 sześciolatków i 8 pięciolatków.. W porównaniu z pierwszym semestrze klasa wzięła się do pracy i większość z uczniów podniosły swoje średnie ocen z poszczególnych przedmiotów.Sprawozdanie wychowawcy klasy z realizacji pracy wychowawczej Author: SP Last modified by: Kinga Apollo Created Date: 6/24/2019 11:01:00 AM Other titles: Sprawozdanie wychowawcy klasy z realizacji pracy wychowawczejSprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-.. Opracowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego w oparciu o wyniki pogłębionych analiz potrzeb i kłopotów wychowawczych zgłaszanych przez rodziców oraz nauczycieli, problemów wynikających z wieku dorastania, z uwzględnieniem .Spotkania z przedstawicielami Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Krakowie.. Po zebraniach z rodzicami obyło się wiele rozmów indywidualnych, które dotyczyły głównie : pomocy psychologiczno - pedagogicznej.. Wybór samorządu klasowego, ustalenie planu pracy - Dyskusja z wnioskami, samoocena..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt