Etapy integracji europejskiej daty

Pobierz

W ich wyniku 7 lutego 1992 r. podpisany został Traktat o Unii Europejskiej, zwany traktatem z Maastricht (od nazwy miejscowości w Holandii), który wszedł w życie 1 listopada 1993 r.Etapy integracji europejskiej Przebieg procesu integracji europejskiej można zamknąć w kilku etapach:1. strefa wolnego handlu2.. Etapy poszerzania do konca XX wieku.. unia celna 3. wspólny rynek4.. W 1973 r. do EWG zostały przyjęte: Wielka Brytania i Irlandia oraz Dania.Etapy rozszerzania Unii Europejskiej Daty złożenia wniosków akcesyjnych i przystąpienia do Wspólnoty (kraje w kolejności alfabetycznej) Kraj Data złożenia wniosku Data akcesu Austria: 1989: 1995 .. Polska w Unii Europejskiej; Etapy integracji Polski z Unią Europejską .WOS - daty przebiegu integracji europejskiej 0 39 fiszek Magnez93.. 0 ocen | na tak 0%.. 0 0 Odpowiedz.. Ile krajów nalezy do Unii Europejskiej?. POJĘCIE ORAZ MODELE INTEGRACJI Termin "integracja" pochodzi od łać.. podstawy prawne Rady Europejskiej .. I tak w 1958 r. utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG).Jan Borowiec, Ekonomia integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.. - EWG została powołana w 1957 r. przez 6 państw zachodnioeuropejskich: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN i Włochy.. Powstawanie Wspólnoty Europejskiej w sensie instytucjonalnym rozpoczyna się w dniu 9 maja 1950 roku, kiedy minister spraw zagranicznych Francji Robert Schuman wraz z Jeanem Monnetem ogłosili plan francusko-niemieckiej współpracy w ograniczonym, lecz strategicznym sektorze węgla i stali.8 sierpnia 1996 roku powołano Komitet Integracji Europejskiej..

Scharakteryzuj formy (etapy) integracji gospodarczej.

Trzeba dostosować przepisy funkcjonujące w państwie do wymogów unijnych, dotyczy to wydatkowania, inwestycji, ale także wielu innych spraw, dlatego cały proces jest dość długotrwały.9.- 25.03.1957 - Podpisano Traktat Rzymski ustanawiajacy Europejska Wspólnote Gospodarcza (EWG) i Europejska Wspólnote Energii Atomowej, (EWWA - Euratom), 10.- 1967 - Traktat o fuzji, ustanowienie wspólnych instytucji dla trzech wspólnot, 11.- 1979 - Powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego, 12.- 1986 - Jednolity Akt Europejski,Za ich datę rozpoczęcia można uznać Konferencję Międzynarodową w Rzymie, rozpoczętą w grudniu 1990 roku.. W ich wyniku 7 lutego 1992 r. podpisany został Traktat o Unii Europejskiej, zwany traktatem z Maastricht (od nazwy miejscowości w Holandii), który wszedł w życie 1 listopada 1993 r.Ratyfikowanie Układu europejskiego przez Sejm RP Ratyfikowanie Układu europejskiego przez Parlament Europejski: 1993: 21-22 czerwca: Potwierdzenie przez Radę Europejską w Kopenhadze możliwości członkostwa w UE krajów stowarzyszonych (po spełnieniu kryteriów kopenhaskich) 1994: 1 lutego 7 marca 8 kwietnia 9-10 grudnia: Wejście w życie Układu europejskiegoUdany proces integracji ekonomicznej w ramach wspólnot doprowadził do podjęcia prób pogłębienia integracji politycznej..

Pojęcie, przesłanki i przedmiot integracji gospodarczej.

1951 18 kwietnia Szóstka (Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy) podpisuje w Paryżu Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę .Udany proces integracji ekonomicznej w ramach wspólnot doprowadził do podjęcia prób pogłębienia integracji politycznej.. Usunięte .. gospodarczej) - niezależnie od działań objętych poprzednimi etapami integracji, członkowie unii .Logika poszerzen integracji europejskiej.. Kalendarium integracji europejskiej 1948 7-11 maja Kongres haski: ponad tysiąc przedstawicieli z prawie 20 krajów europejskich prowadzi dyskusje na temat nowych form współpracy w Europie.. unia gospodarcza5.. PL.Zalążek UE powstał po drugiej wojnie światowej.. rozpocznij naukę .Unia Gospodarcza i Walutowa Unii Europejskiej 1.. Federacyjna- propagowana była przede wszystkim przez Winstona Churchilla, Konrada Adenauera, Paula Spaaka, Alcide de Gaspierego, zakładała powstanie ojczyzny europejskiej, mającego własne ponadnarodowe organy władzy, którym poszczególne W europejskiej wersji unii gospodarczej obejmuje ona: jednolity rynek (charakteryzujący się czterama swobodami- przepływu osób, usług, towarów i kapitału), wspólne polityki w dziedzinie konkurencji oraz stymulowania rozwoju .Unia Europejska - geneza Powstanie Unii Europejskiej jest uważane za największą innowację instytucjonalną XX ..

... określającego etapy powstania unii gospodarczej i walutowej.

Wypowiadają się na rzecz utworzenia "Zgromadzenia europejskiego".. W połowie lat 80. dziewiętnastego stulecia, Francja utworzyła unię walutową z Belgią, Szwajcarią, Wochami, Grecjł ął i Bugarią,Europejska Wspólnota Węgla i Stali.. Historia integracji europejskiej 1951 - traktat paryski Powstanie EWWiS Europejskiej Wspólnoty W ęgla i Stali Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg 1957 - traktaty rzymskie Powstanie EWG i EURATOM EWG - Europejska Wspólnota Gospodarcza EURATOM - Europejska Wspólnota Energii Atomowej Niemcy, Francja, Włochy,Początek integracji europejskiej a) integracja małych paostw - 1948 - elgia, Holandia, Luksemburg zawarły unię celną - powstał Benelux b) 1949 r. -powstanie Rady Europy- organizacja europejska, która znacznie przyczyniła się do integracji europejskiej..

4.1 Niektórzy autorzy wywodzą ideę integracji niemal od czasów starożytnych (por.

Początki europejskiej integracji gospodarczej i walutowej Wbrew powszechnym przekonaniom, unia walutowa w Europie nie jest pomysłem nowatorskim.. Stanowiła forum, na którym spotykali się politycy 16 paostw europejskich.Wymień najważniejsze cele integracji krajów Unii Europejskiej.. Przedstaw krótkookresowe skutki utworzenia unii celnej.. Już wówczas nie tylko wypowiadano się na ten temat, ale również próbowanoTemat: Polska w Unii Europejskiej 1.. Języki publikacji.. Etap pierwszy: Data rozpoczęcia pierwszego etapu prac została ustalona na lipiec 1990roku.. Kolodziej T. Warianty tytułu.. 2013-02-26 20:23:50; Ile obecnie krajów wchodzi w skład unii europejskiej 2011 r. 2011-12 .HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 1.. Integracja europejska, red A. pełna (choć z pewnymi modyfikacjami) integracja gospodarcza Niektóre etapy procesu integracyjnego połączono w całość (np. utworzenie strefy wolnego… Czytaj dalej →1.. Pytania kontrolne 1.. 28 stycznia 1997 roku uchwalono Narodową Strategię Integracji.Poszczególne etapy integracji gospodarczej to: obszar wolnego handlu, unia celna, wspólny rynek, .. Traktat jest kompromisem między państwami członkowskimi i efektem całego procesu integracji europejskiej zapoczątkowanego przez Traktat Paryski o EWWiS.. Pisze on: —idea integracji międzynarodowej ma swoje źródła w czasach bardzo odległych, w starożytnej Grecji.. Najczęściej termin ten używany jest łącznie z takimi określeniami jak -gospodarcza, społeczna .W poczet Ojców integracji europejskiej zalicza się ośmiu polityków, którzy mieli największy wpływ na powstanie Wspólnot Europejskich: (w kolejności alfabetycznej) Konrad Adenauer - - pierwszy kanclerz demokratycznych Niemiec , zwolennik zjednoczenia Europy opartego na tradycjach i wartościach chrześcijańskich .7 - 10 kwietnia 1949 roku - spotkanie w ramach Kongresu Europejskiego w Hadze zwolenników integracji europejskiej na zasadach federacyjnych.. 7 lutego 1992r.. Marszałek, UŁ Łódź 1997).. Integracja polega więc na budowaniu w miarę jednolitej nowej całości z istniejących już elementów.. słowa integratio, -onis, które oznacza odnowienie, scalenie, uzupełnienie.. Pierwsze etapy integracji polegały na usprawnieniu współpracy gospodarczej zgodnie z zasadą, że kraje, które prowadzą ze sobą wymianę handlową, odnoszą z niej korzyści, a zatem będą raczej unikać konfliktów.. Autorzy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt