Sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich 2020

Pobierz

Sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej: wersja PDF - otwórz wersja edytowalna (doc) - otwórz Instrukcja wypełniania sprawozdania z wydatkowania pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich - otwórzMar 30, 2022Sep 16, 2020Jun 8, 2020Jan 8, 2021Jan 27, 2021Projekt nakłada również na koło gospodyń wiejskich obowiązek przedstawienia prezesowi ARiMR, sprawozdania z wydatkowania pomocy.. Urząd Gminy i Miasta Węgliniec - Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r. Oświadczam, że wszystkie dane podane wsprawozdaniu z wydatkowania pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1950 ze zm.)Sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich wypełnia się na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z uwzględnieniem wskazań zawartych w niniejszej instrukcji.. Instrukcja z wypełniania sprawozdania z wydatkowania pomocy finansowej dla Koła Gospodyń Wiejskich MateriałyDec 28, 2020Jan 10, 2021Jan 8, 2021Jan 11, 2021Jan 7, 2021Jan 11, 2021Pomoc jest przyznawana jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do: wykorzystania przyznanej pomocy na realizację zadań, w całości do dnia 31 grudnia 2020 r. rozliczenia przyznanej pomocy poprzez przedłożenie sprawozdania o wydatkowaniu pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku,Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta: do 15 kwietnia zgłoś nowo urodzone zwierzęta, a wniosek złóż do 29 kwietnia ..

Zaznaczono, że dotacja ...Instrukcja wypełniania sprawozdania z wydatkowania pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich - otwórz.

Ustawy z dnia 9 listopada 2018 o kołach gospodyń wiejskich.. 2. Osoba upoważniona do reprezentowania koła gospodyń wiejskich (zwana dalej "osobąApr 1, 2022Załącznik do wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej Sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej - złóż do dnia 31 stycznia roku następnego po roku za który jest sprawozdanie.. z 2020 r. poz. 932)- otwórzInformacje związane z administracją, władzami, gospodarką, oświatą, turystyką, kulturą i sportem Gminy i Miasta Węgliniec.. Zaznaczono, że dotacja będzie uznana za rozliczoną w momencie.Art.. Akty prawne Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553) - otwórz Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U.. Powierzchnia upraw w gminach Pomoc Krajowa Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich Grupy i Organizacje Producentów .Koła Gospodyń Wiejskich, które otrzymały w tym roku pomoc z ARiMR, m ają czas na jej wykorzystanie tylko do 31 grudnia 2020 r. Termin na r ozlicznie wsparcia upływa 31 stycznia 2021 roku.Do tego czasu trzeba złożyć w biurze powiatowy ARiMR sprawozdanie przedstawiające, w jaki sposób otrzymana pomoc została wykorzystana.2) znane mi sąwarunki otrzymania pomocy finansowej dla kołagospodyńwiejskich, określonew art. 23a ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołachgospodyńwiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 165 i 1240) oraz w §2 rozporządzeniaMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie pomocy finansowej z budżetupaństwa dla .Należy to zrobić do końca stycznia br. w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla miejsca działania KGW..

2. wykorzystania przyznanej pomocy finansowej w całości,na realizacjęzadań,o którychjest mowa w art. 2 ust.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt